home o-spolocnosti aktuality akcie produkty servis referencie certifikaty kontakt

Priemyselné objekty

 • LEAF Levice Priemyseln� park Ge�a dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky vo v�robnej hale a administrat�vnej budove
 • Paroplynov� cyklus Levice Priemyseln� park Ge�a dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky do Haly parnej turb�ny, Budovy spa�ovac�ch motorov, Chemickej �pravni vody a Administrat�vnej budovy s vr�tnicou
 • CAMFIL FARR Levice Priemyseln� park Ge�a dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky vo v�robnej hale a administrat�vnej budove
 • Continental Teves Zvolen dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre administrat�vnu budovu
 • Swedwood Malacky dod�vka a mont� vzduchotechniky pre v�robn� halu
 • Dutec Kremni�ka dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre v�robn� halu a administrat�vne priestory
 • SCP Ru�omberok Dod�vka a mont� klimatiz�cie riadiacich vel�nov, laborat�ri�, port�lov�ch �eriavov, serverovn� a skladov
 • Slovalco �iar nad Hronom Dod�vka a mont� klimatiz�cie riadiacich vel�nov, laborat�ri�, port�lov�ch �eriavov a smolovne
 • UNILEVER Doln� Mo�tenec Komplexn� dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre z�vod na v�robu mrazen�ch kr�mov
 • Jadrov� Elektr�re� Mochovce Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre monitorovacie okruhy
 • SES Tlma�e Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre v�robn� halu v�kuov�ch n�dob
 • Indupol Ilava Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre v�robn� halu na ru�n� v�robu lamin�tov�ch v�robkov vr�tane projektovej dokument�cie
 • Servind Slovakia Ilava Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre mie�are� a sklad farieb
 • Petit Press Bratislava Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre tla�iare�
 • Kufner Textil �adca Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Bekaert Hlohovec Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre rozvodne
 • ZSNP �iar nad Hronom Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre riadiace vel�ny
 • �OV Vlkanov� Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Illichmann �arnovica Dod�vka a mont� ods�vania od technologick�ch zariaden�
 • Vetropack Nem�ov� Dod�vka a mont� vzduchotechniky a klimatiz�cie pre v�robn� halu
 • KIA �ilina Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre halu kontroly
 • Slovnaft Bratislava Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre kompresorov� stanicu
 • Ru��ov� depo Bratislava � z�pad Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Tubapack �iar nad Hronom Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • SAPA �iar nad Hronom Dod�vka a mont� vzduchotechniky a klimatiz�cie pre v�robn� halu
 • Johnson Controls Lu�enec Dod�vka a mont� vzduchotechniky a klimatiz�cie pre v�robn� halu
 • Pneucentrum ARS Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky a klimatiz�cie