home o-spolocnosti aktuality akcie produkty servis referencie certifikaty kontakt

Počiatočné sály a serverovne

  • SITEL Bratislava Komplexn� dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky
  • Ministerstvo vn�tra SR Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie
  • Slovensk� telekomunik�cie Bansk� Bystrica, �ilina, Var�n Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vetrania
  • Riadenie letovej prev�dzky Slia� Dod�vka a mont� klimatiz�cie
  • Soci�lna pois�ov�a Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie
  • Slovensk� po�ta Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie
  • Tondach Nitrianske Pravno Dod�vka a mont� klimatiz�cie
  • ZENTIVA Hlohovec �stav ekol�gie lesa SAV Zvolen Dod�vka a mont� klimatiz�cie