home o-spolocnosti aktuality akcie produkty servis referencie certifikaty kontakt

Ostatné

 • MECOM Humenn� Dod�vka a mont� izola�n�ch panelov pre skladov� a v�robn� priestory pre v�robu tepelne neopracovan�ch m�sov�ch v�robkov
 • Pamiatkov� objekt JMF - Z�mok Topo��ianky Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Reebok Active Studio Bratislava Komplexn� dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • BILLA Senica Komplexn� dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Slovensk� Rozhlas region�lne �t�dio Ko�ice Komplexn� dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre nahr�vacie �t�di� vr�tane projektovej dokument�cie
 • R�mskokatol�cky fili�lny kostol Panny M�rie, V�g�a� Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Slovensk� po�ta Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre �stredn� arch�v
 • Slovensk� po�ta 3 Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie, vzduchotechniky a reflexn�ho n�streku
 • Slovensk� po�ta �ilina Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • STV Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • PD Vt��nik Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Vojensk� �tvar Radva� Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre akumul�torov�u
 • Vojensk� �tvar Liptovsk� Mikul� Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre zvlhnut� budovy
 • Lie�ebn� Dom Mar�na Kov��ov� Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Kuchy�a ods�den�ch Bansk� Bystrica � Kr�lov� Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre ve�kokapacitn� kuchy�u
 • SAV centr�lny zverinec Bratislava Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Lek�re� H�LIUM Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky a klimatiz�cie
 • Hromadn� gar�e Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Da�ov� �kola Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • �portov� hala a telocvi��a Bansk� Bystrica � Bad�n Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • STK DONIVO Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky a vykurovania
 • Mestsk� hrad s Barbakanom Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky
 • Stredoslovensk� m�zeum Matejov dom Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vykurovania
 • MEANDER PARK Oravice Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre vodn� park a hotelov� komplex
 • Fakultn� nemocnica Martin Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre priestory koron�rnej jednotky I. internej kliniky
 • Poliklinika �iar nad Hronom Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre priestory ambulanci�
 • Klinika mikrochirurgie oka Bratislava Ru�inov Dod�vka a mont� vzduchotechniky a klimatiz�cie
 • �t�tny zdravotn� �stav Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky
 • Transmedic Slovakia Sklad liekov, Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� vzduchotechniky pre sklad a distrib�ciu liekov
 • Rodinn� domy Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky
 • Byty Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky