home o-spolocnosti aktuality akcie produkty servis referencie certifikaty kontakt

Kancelárske priestory

 • Polyfunk�n� objekt Dunajsk� ulica, Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre bytov� a administrat�vne priestory
 • Polyfunk�n� objekt UNIVERSO Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre bytov� a administrat�vne priestory
 • Polyfunk�n� objekt DOMINO Trnavsk� ulica, Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre bytov� a administrat�vne priestory
 • Polyfunk�n� objekt Slanec vr�tane radov�ch rodinn�ch domov Bratislava � Nov� Mesto Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre administrat�vne priestory a rodinn� domy
 • Administrat�vna budova ADATO Levice Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre administrat�vne priestory
 • Delta Business Centrum Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre inteligentn� budovu
 • Slovalco, a.s. �iar nad Hronom Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre inteligentn� budovu
 • Allianz � Slovensk� pois�ov�a Zvolen Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre administrat�vnu budovu
 • Administrat�vno � obchodn� budova Bratislava, Gagarinova ulica Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre administrat�vnu budovu
 • Viac��elov� objekt Aston Bratislava, Astrov� ulica Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre bytov� a kancel�rske priestory
 • SPP �ilina Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre administrat�vnu budovu
 • SES Tlma�e Komplexn� dod�vka a mont� klimatiz�cie pre administrat�vnu budovu, vr�tane kompletnej projektovej dokument�cie
 • Business Lease Slovakia Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • Podnikate�sk� inkub�tor a technologick� centrum Bansk� Bystrica Komplexn� dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky
 • Slovensk� po�ta Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre administrat�vnu budovu gener�lneho riadite�stva
 • Spolo�n� zdravotn� pois�ov�a Bansk� Bystrica Komplexn� dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky
 • Vila MINERCO Bratislava � Palis�dy Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre exkluz�vne kancel�rie
 • Hotelov� a kongresov� centrum Lu�enec Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky
 • Talianske ve�vyslanectvo Bratislava � Palis�dy Dod�vka a mont� klimatiz�cie a vzduchotechniky pre exkluz�vne kancel�rie
 • General Trucking �iar nad Hronom Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • Okresn� s�d Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • Aries 2 Torna�a Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • VAV REAL Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • NESS Slovensko Bansk� Bystrica Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre kancel�rske priestory
 • Administrat�vna budova �K Slovan Bratislava Dod�vka a mont� klimatiz�cie pre kancel�rske priestory
 • Orange Vr�ble, Nitra, Levice Dod�vka a mont� klimatiz�cie
 • SBD Zvolen Dod�vka a mont� klimatiz�cie